ØsterHus logo

Øster Hus har siden starten i 1974 vokst til å bli Rogalands største boligbygger, og eies av brødrene Njål og Cato Østerhus. Ved inngangen til 2016 ble KleppHus og Jærbygg også en del av Øster Hus, noe som gjør Øster Hus dobbelt så store – dobbelt så sterke.

Øster Hus skal være proffe fra A til Ø. Det vil si at du som kunde skal kunne forvente en problemfri prosess, godt håndverk, overlevering til avtalt tid og pris samt et sluttprodukt av god kvalitet. Men vi leverer ikke hjem. Vi leverer boliger. Det er du som gjør boligen til et hjem – det er du som står for Å.

www.oster-hus.no

Block Watne logo

Block Watne er en av Norges og Rogalands ledende boligbyggere og bygger boliger for folk fl est. Vi er en stolt boligbygger med lange og gode tradisjoner i Rogaland. Virksomheten omfatter kjøp og utvikling av tomteområder, samt utbygging og salg av boliger. Block Watne leverer årlig mer enn 1000 nye boliger.

www.blockwatne.no

Optimera logo

Optimera er Norges største aktør innen salg og distribusjon av byggevarer, trelast og interiør. Vi tilrettelegger også boligfelt for utbygging, både lokalt og nasjonalt. Bygging og salg til sluttkjøper skjer i regi av Optimeras store og små byggmester- og entreprenørkunder.

www.optimera.no

Kruse Smith Eiendom er en betydelig eiendomsutvikler med sitt primære markedsområde i Sør-Norge. Firmaet besitter høy kompetanse innenfor regulering, salg av privatboliger og salg/utleie av næringsbygg. De siste årene har Kruse Smith Eiendom gjort seg bemerket på eiendomskåringer både regionalt og nasjonalt.

www.kruse-smith.no

Sola Tomteselskap

Sola tomteselskap – for deg som vil bygge og bo i Sola!

Formålet med Sola tomteselskap KF er først og fremst å sikre Sola kommunes behov for areal til nye boliger, og slik bidra til at Sola fortsetter å være et attraktivt sted å bo. Tomteselskapet er dermed kommunens redskap i arbeidet med å fremskaffe byggeklare tomter hvor utbyggere kan oppføre og selge rimelig kvalitetsboliger til førstegangsetablerere og vanskeligstilte. Prosjektkonkurranser er tomteselskapets virkemiddel i så måte.

En annen oppgave er erverv og utvikling av areal til kommunale virksomheter og tjenesteproduksjon, herunder skoler, barnehager, administrasjonsbygg, institusjoner, kommunale utleieboliger og boliger med service. Byggemodning og salg av næringstomter vil normalt bare være aktuelt der hvor slike tomter inngår som en naturlig del av områdeutvikling. Sola tomteselskap skal også bidra til å løse utbygging av infrastruktur ved forskuttering av tiltak som har betydning for utvikling av nye tomteområder.

Erverv, utvikling og salg av tomter skjer i tråd med kommunens areal- og økonomiplan

www.solatomteselskap.no